Poselství z mé páté knihy Plejáďanů

Poselství z mé páté knihy Plejáďanů

Restart pro lidstvo a poselství Světelné rady

V prostoru světelných dimenzí se nám vede velice dobře. To, co bylo pro nás dříve obtížné a těžko uskutečnitelné se nám nyní daří. A to – realizace našich myšlenek a realizace našich přání.

I pro lidské jedince se momentálně vytvářejí nové reality a prostory pro nové jedinečné možnosti. Možnosti nemyslitelných parametrů a rozměrů.

Vaše dřívější generace, které pobývaly na této planetě, založily první mezníky (nebo kroky) a první morfogenetická pole vaší lidské civilizace. Jejich vědomosti se zakódovály do těchto energetických morfogenetických polí a další nastupující lidské generace, které na planetu Zem inkarnovaly, mohly z těchto zkušeností čerpat. Každý jedinec, který nasbíral zde na Zemji určité zkušenosti, tyto pole rozšířil a obohatil.

Celá energetická oblaka vašich lidských zkušeností a vědomostí se nacházejí v nejrůznějších prostorech a nejrůznějších časech vaší lidské reality. K těmto zkušenostem máte vy všichni okamžitý přístup. Stačí si to jen uvědomit.

Období, které vás nechávala být zde na Zemi „samopřežívajícím“ jedince jsou již dávno pryč. Nyní přichází období, kdy bude lidský jedinec plnohodnotně fungovat v rámci kolektivu a tím všemi možnostmi, které kolektiv nabízí.

Lidský jedinec si začne uvědomovat svoji sílu, kterou s ostatními jedinci kolektivu sdílí. Začne si uvědomovat, že všechny lidské zlušenosti a vědomosti, které lidstvo nasbíralo, může ve svůj prospěch pozitivně využít. Bude mu vědomo, že žití na této planetě ve formě kolektivu přináší rychlejší a bohatější výsledky.

Bude mu vědomo, že pozitivní silou kolektivu se jeho možnosti násobí a navyšují. Bude si uvědomovat, že pokud se nebude uzavírat do sebe, může prožít bohatství na všech úrovních. Pochopí, že nejčistším úmyslem, který vyvine pro sebe i pro ostatní, se obohatil ve své existenci a ve všech možnostech žití zde na Zemi.

Lidský jedinec musí opět nabít důvěru a přestat se obávat, že život přinese jen špatné situace. Pokud si uvědomí, že nejčistší úmysl ho propojí s nejčistšími paprsky božské inteligence, vyhrál tím na všech úrovních.

Lidská společnost zažila mnoho špatných a dramatických situací. Chápeme, jak hluboce a těžce vaši důvěru v nový pozitivní život v sobě nacházíte.

Chápeme, že spousta lidských jedinců ztratila důvěru, jak vy říkate navždy. Zažili spoustu situací, které jejich duchem hluboce otřásly.

Dnešní lidská situace se nachází v období, kdy je potřeba znovu „nastartovat“ a začít nanovo. Začít s hygienou myšlenek a připustit myšlenky jen pozitivní a obohacující. Nové období nazýváme „restartem“ a my máme tu hlubokou poctu vás tímto obdobím provázet.

Náš světelný doprovod by ale nepřinesl žádné plody, kdyby se lidský jedinec nenechal doprovázet a naše rady, které přicházejí s nejčistšími úmysly by vámi nebyly přijaty.

Chtěli bychom, aby lidský jedinec začal chápat svoji velikost a svoje nekonečné možnosti.

Chtěli bychom, aby lidský jedinec pochopil, že má okamžitý přístup k morfogenetickým polím lidské civilizace a okamžitý přístup k morfogenetickým polím božské inteligence, pokud bude jednat v zájmu nejčistších úmyslů.

Toto nynější období restartu vyžaduje pozitivní myšlení, pozitivní jednání a určitou pozitivní disciplínu svého jednání. Jen tak se restart může uskutečnit a lidstvo může začít vytvářet další nová morfogenetická pole.

Období temna, která lidská civilizace zažívala celá tisíciletí se začínají rozpouštět ve světelných vibracích. Vaše zeměkoule se na tyto vibrace již napojila a transformuje neustále a zesíleně negativní skutky a negativní energie, která se na ní při uplynulých tisíciletích usadily.

Lidský jedinec byl poslední dobou neustále vyzýván, začít své jednání napravovat a začít pozitivně myslet. Byl vyzýván, začít pozitivně jednat sám u sebe a tím přenášet svá energetická pole na další lidské jedince. Tato opatření – začít sám u sebe, platí více než kdy předtím.

Období restartu právě začalo a je potřeba svým každým skutkem, opravdu svým každým skutkem, přidávat důležité a pozitivní informace a skutky do morfogenetických polí lidské civilizace a její existence.

Přestaňte naříkat nad osudem, přestaňte se navazovat svým posuzováním na ostatní lidské jedince, kteří svou cestu teprve hledají a restartujte.

To je hlavní a nejmocnější náprava vědomí lidské společnosti.

Světelní jedinci, kterým je situace na planě Zem jasná, již svým světlem a pochopením situace s nápravou nynějšího stadia právě začali. Jejich světlo, láska a jejich pochopení přinášejí ostatním jedincům obrovskou pomoc.

Každou svojí pozitivní prosvětlenou myšlenkou a skutkem rozšiřují a obohacují morfogenetická pole lidské společnosti a tím navyšují vibrace lidstva jako celku.

Celkové uvědomění si, že lidstvo může v našem společném univerzu fungovat a dovolte nám vyslovit tuto silnou myšlenku – přežít jen jako celek, vede k zesílenému rozpoznání závažnosti této situace a mělo by přinést pouze pozitivní jednání lidského jedince.

Světlí jedinci podnikli již spoustu ozdravujících kroků pro sebe samé a pro ostatní a tím ozdravili velké množství nejrůznějších lidských úrovní a dimenzí.

Je potřeba chápat, že lidská existence prostupuje několika realitami současně a tím je o to potřebnější ozdravení všech jejích časových parametrů.

Světlí jedinci prozařují svým světlem svoji realitu a zároveň i ostatní reality svého žití současně. Svými světelnými vibracemi a jejími fotony se spojují s dalšími světle vibrujícími jedinci nebo světelnými bytostmi. Tím se jejich světlo a světelná vibrace neustále navyšuje, násobí a rozrůstá. Neboť světlo je nekonečné ve své existenci a ve své podstatě.

Světlí jedinci, kteří se svým světlem spojili s dalšími světelnými bytostmi, se tím pádem propojili s božskými paprsky. Božské paprsky je nechaly se rozpomenout. Rozpomenuli se na svoji podstatu. Tato podstata je ten věčný „motor“, který je nechává jít dál a dál a nechává je pozitivně konat. Rozpomenutý lidský jedinec je zářící slunce, které rozpíná své paprsky a těmito paprsky prozařuje a prohřívá reality svého bytí.

Je krásné vás – světelně zářící jedince pozorovat. Kolik sluncí se na vaší planetě již nachází a propojuje se s dalšími paprsky lidských jedinců a jejími čistými srdcemi. Čím čistší vaše srdce jsou, tím zářivější jsou vaše světelné paprsky a vaše realita.

Jistě můžete posoudit, vy, kteří se podobáde slunečné záři, že váš život se pomocí vašich světelných vibrací změnil k lepšímu. Vaše světlo prozářilo dimenze tmavé reality a přeprogramovalo na pozitivum. Tmavé paralelní světy se staly barevnými a zářivými. Vaše světlo přeprogramovalo automaticky negativní situace, které byly v nejrůznějších možnostech pararelních světů skryty. Vaše světlo vytváří vaši novou realitu. Světelnou a zářivou.

Jak jednoduchý tento princip je. Světlé přitahuje světlé a tmavé přitahuje tmavé.

Jistě jste zjistili, že někteří vaši lidští kolegové se od vás odvrátili. Necítili se ve vaší přítomnosti příjemně, neboť vaše světlo nedává negativním myšlenkám žádný prostor. Ve vaší přítomnosti není mnohým negativně smyšlejícím kolegům dobře, neboť jejich problémy a negace se začínají ukazovat v „pravém světle“ a jejich problémy se ve vaší přítomnosti automaticky transformují. To jim činí změny v již jejich zaběhnutém životě a na tyto změny nejsou ještě psychicky připraveni a raději se od vás odvracejí. Nechtějí se podívat pravdě do očí.

Nebuďte ale z toho smutni. Tito lidé potřebují jen určitý čas. Jejich duše vaše světlo zaznamenala a s jistotou ho uložila do své paměti. Spousta takovýchto lidí půjde vlastní cestou poznání.

Tato doba restartu ti přivede do tvého života lidské kolegy, kteří tě před určitou dobou – a ta činí třeba i několik let, opustili. Znovu se k tobě vrátí, pročištěni a plní porozumění. Šli určitou dobu vlastní cestou, jejich světlo se navyšovalo a postupem času je tvoje světlo, které jejich duše uložila do své paměti, opět přitáhlo do tvého života.

Budeš se setkávat s lidi, na které jsi už dávno zapomněl. S lidmi, kteří navýšili mezitím svoji světelnou vibraci a těší se znovu z tvé přítomnosti. Pokud k těmto lidem ještě cítíš nezpracovaná témata nebo emoce, odpusť jim a požehnej je. Vyrovnej tím energii mezi vámi a odprosť se od minulosti, která zatěžuje a kazí zbytečně tvoji přítomnost a tím pádem i tvoji budoucnost.

Snaž se opět odpustit všem lidským jedincům, kteří ti kdy ublížili. Požehnej je na všech úrovních jejich existence. Osvobodíš je a především, osvobodíš sebe. Tato doba restartu je nevyhnutelnou a bezpodmínečnou časovou sekvencí než vstoupíte do zlatého věku.

Každá negace, která se nachází ve vašich srdcích nebo ve vašich systémech oddaluje nebo by mohla oddálit váš vstup do zlatého věku!

Božský plán je momentálně zcela jasný. Rokem 2020 začínáte do zlatého věku vstupovat a v roce 2021 se ve zlatém věku nacházíte! Rok 2021 bude rokem magickým a nespoutaným. Začnou se vytvářet nové dimenze vaší lidské reality a tím se začnou otevírat možnosti pro lidstvo, o kterých lidstvo doposud jen snilo.

Vaším navýšeným vědomím se začnete propojovat s novými prostory božské inteligence a váš duch bude schopen materializovat a realizovat své myšlenky. Vaše nyšlenky budou přímým produktem vaší mysli. Do nástupu doby zlatého věku je potřeba vaše myšlenky vytříbit na pozitivní a tím pádem je propojit s dalšími pozitivně smyšlejícími jedinci vaší planety a s pozitivně smyšlejícmi jedinci , kteří se nacházejí na ostatních planetách naší společné galaxie.

Momentálně jde o navýšení vědomí lidstva a v další řadě půjde o propojení vědomí lidstva s ostatními mírumilovnými mimozemskými jedinci a bytostmi.

Nyní se navrať k sobě a začni sám u sebe. Tvé čisté srdce je klíčem k uzdravení tvé existence a k uzdravení existence ostatních lidských bytostí.

Budeme tě při tomto procesu nadále doprovázet, pokud nám to dovolíš.

Vstupujeme opět do tvé dimenze a do tvé reality. Pomůžeme ti ozdravit zbytky negací, které se ve tvém srdci nebo ve tvém systému ještě nacházejí. Pomůžeme tvým osobním ozdravením i dalším jedincům té planety.

Krok za krokem se nám podaří ozdravit kroniku lidské společnosti a podaří se nám v mnoha dalších jedincích probudit rozpomenutí se na svoji podstatu a na svoji božskou energii.

Krok za krokem se nám podaří – a to díky tvé snaze – vskřísit v lidských tvorech nové naděje a podaří se nechat ve světelné formě zapomenout ublížení a nespravedlnost, které se lidstvu tisíce let dostávalo.

Krok za krokem se nám společně podaří získat v lidských jedincích opět důvěru ke spravedlnosti kosmických zákonů a podaří se nám získat odpovědnodnost za své chování lidského jedince.

Krok za krokem se nám podaří vystavět nové pozitivní základy (Grundsteine – ve formě bauen)pro nové reality lidstva.

Světelná rada k vám promlouvá:

My, světelná konfigurace mírumilovných mimozemských bytostí, se s vámi spojujeme v tomto okamžiku myšlenkami našeho pozitivního kolektivního vědomí. Protínáme naší realitu s vaší a přinášíme vám lásku, světlo a mír.

Promlováme a spojujeme se s vámi skrze tato slova, která obsahují světelné vibrace božské lásky.

Promlováme k vám a propojujeme naše bytí s vámi. V našem společném univerzu.

Předáváme vám v tomto okamžiku frekvence vděčnosti a pochopení. Předáváme vám světelné jednotky a impulzy, které pro váš další vývoj potřebujete. Navyšujeme těmito slovy vaši světelnou vibraci a tím se napojují buněčné soustavy vašeho těla na frekvenci světla.

Napojujeme vás tímto okamžikem na frekvnci naděje a na frekvenci nového pozitivního lidského vědomí.

Promlouváme k vám a necháme vás nyní pociťovat nové navýšené světelné frekvence, které vás jako lidstvo uzdravují a přivádějí do nových pozitivních realit a parametrů. Prociťujte je a napojte se na ně.

Doprovázíme vás v nejčistší vůli a s nejčistšími božskými úmysly.

Jsme spojeni láskou a světlem

V tomto okamžiku posíláme ozdravující světelné jednoky na planetu Zem.

Mír s vámi, mír s námi.“

Těmito slovy a jejich frekvencí vám byla právě navýšena vaše světelná intenzita. Tvoje duše se mohla opět rozpomenout na svou božskou podstatu a na svoji existenci. Znovu a tímto okamžikem. Tato slova ti přinášejí naděje a sílu do tvé nové pozitivní budoucnosti.

Tato slova a jejich energie jsou nezávislá na čase. Přicházejí k tobě a přinášejí ti napojení a uzdravení v tvém prostoru a ve tvé realitě. Kdykoliv chceš toto napojení opakovat, pročti tyto řádky a dostane se ti potřebné světelné intenzity, přesně takové, jakou potřebuješ.

Pro tvé uzdravení a pro uzdravení lidstva!

Comments are closed.